مطقییر                  

لخت میمانم
2006/09/15

 
...

زندگیم هر روز داره به دود اسکادن بیشتر شبیه میشه. میدونی وقتی فکرش میکنم انگار در رویاها معلق شدن تا مردن اونقدر هم ترسناک نیست.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8