مطقییر                  

لخت میمانم
2006/10/03

 
...

در حرفهایشان چنان قطعیتی به کار میبرند
که انگار اشتباهات هم نوعانشان را ندیده‌اند
و خود نمیدانند که انسانند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8