مطقییر                  

لخت میمانم
2007/01/16

 
...

میدانی همیشه معشوقانت از نوع تو و همیشه عاشقانت از جنس تو نیستند
ولی احساس همیشه یکیست، همان نگرانی و ترس اولیه و بعد آرامش و آرامش...
زمان سریعتر میگذرد و در گذرش لذت را فشرده میکند تا به یکباره در رگهایت پخش کند

پ.ن: نه اشتباه نکن، عاشق نشدم. فقط به شدت بهش نیاز دارم. طبیعت میداند چطور تو را به خود وابسته نگاه دارد در هر دوره‌ای با مهارت خاصی که انگار فقط و فقط برای تو
به کارش میگیرد.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8