مطقییر                  

لخت میمانم
2007/01/01

 
...

گوسفندانی بودیم
خرمان کردند
گرگ شدیم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8