مطقییر                  

لخت میمانم
2007/02/04

 
...

راهی را دو بار، تنها طی کردم؛
یک بار با عشق،
و دیگر بار بی عشق،
و هر دو بار، راه خاکی بود.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8