مطقییر                  

لخت میمانم
2007/02/05

 
...

ستایش از آن کسی ست که ستایش میداند.

ویت لاو ستایشگر

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8