مطقییر                  

لخت میمانم
2007/02/19

 
...

ارتباط بر قرار شد؛
پیامی رسید؛
نوشته بود: ّفقط یک نشانهّ
پرسید: نشانه از چه؟
پرسید: کدام نشانه؟
پرسید و پرسید و ...
جوابی نیامد.

میدانی،
جواب در آمادگی شنیدن است. به خاطر بسپار

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8