مطقییر                  

لخت میمانم
2007/02/28

 
...

پرواز را به خاطر بسپار،
پرنده مردنیست

فروغ

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8