مطقییر                  

لخت میمانم
2007/04/25

 
...

میدونی نازنین
آدما برای ادامه نیاز به امید و انگیزه دارد
خواسته شدن شاید، بیشتر از یک انگیزه باشد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8