مطقییر                  

لخت میمانم
2007/05/01

 
...

آهسته قدم بردار
تا دیگران شانس دیدن
چشمان خندانت را داشته باشند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8