مطقییر                  

لخت میمانم
2007/10/03

 
...

انسانهایی را میشناسم که
آینده را بخاطر گذشته‌شان می‌سازند
و بخاطر حال‌شان خرابش می‌کنند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8