مطقییر                  

لخت میمانم
2007/05/28

 
...

آرامش قبل از طوفان؛
همه در موردش حرف میزنن
...
اما هیچ کس
به آرامش بعد از طوفان توجهی نداره
آرامشی که میدونی، طوفان دیگه تموم شده

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8