مطقییر                  

لخت میمانم
2007/05/26

 
...

احساس بدی دارم
احساس گناهی ناکرده
فردا یک شنبه است، به نظرم باید برم کلیسا
شاید اگه خودمُ یه ذره به پدر مقدس بمالم
حالم بهتر بشه
آمین (ندارد)

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8