مطقییر                  

لخت میمانم
2007/10/06

 
...

میستایم
شجاعت
متولد
شدنت را
ای نوزاد
...حیف که نمیدانی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8