مطقییر                  

لخت میمانم
2007/06/25

 
...

هر احساسی که در انسان به وجود می آید
موجب رقصـی برازنده آن احساس میشود
رقصی موزون و قابل درک برای دیگران

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8