مطقییر                  

لخت میمانم
2007/09/01

 
...

نگاهش می‌کردم،
چشمانش بسته بود
انگار با بیخیالی به افکارم اعتماد می‌کرد
نگاهش می‌کردم؛ وقتی در تجربه‌هایم غرق میشد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8