مطقییر                  

لخت میمانم
2007/11/02

 
...

خیلی درش بی تجربه‌ام
کم و زیاد شدنش را درونم حس میکنم
یک چیز را خوب فهمیده‌ام
وقتی می‌آید،
دیگر جایی را نمی‌بینم
تمام من و اطرافم می‌شود
انگار هنوز عاشقم...
و رهایی چه دور می‌نماید

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8