مطقییر                  

لخت میمانم
2007/11/11

 
...

زن به جعبه رویاهاش نگاه کرد
عکس مرد رویاهایش را بیرون آورد
نگاهش همانطور مهربان بود؛ « خائن »
عکس را پاره کرد، دستش را داخل جعبه برد
و با تمام عشقی که در وجودش سراغ داشت
عکس مردی دیگر را با نگاهی مهربان بیرون کشید، آه
مردی که بک آپ مرد رویاهایش بود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8