مطقییر                  

لخت میمانم
2007/11/20

 
...

انگار دویده باشم
با همان خستگی شیرین دویدن
قطرات ریز آب پشتم را پوشاند بود
روی پوست نمناکم نوشت
«دوستت دارم»

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8