مطقییر                  

لخت میمانم
2007/12/01

 
...

بعضی از مشتری‌هایم را تا به حال ندیدم
آنها فقط به کار من نیاز دارند و من هم به کارشان
نه بیشتر و نه کمتر
؛
میدانی من و تو هرگز یکدیگر را نندیده‌ایم
تو فقط به نوشته‌های من نیاز داری و شاید من هم نوشته‌هایت
نه بیشتر
نه کمتر

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8