مطقییر                  

لخت میمانم
2007/12/07

 
...

تمام دیروز را به زندگیم خندیدم
گاهی بلند بلند
گاهی فقط لبخند
گاهی تمسخر آمیز
گاهی کاملا احساسی
و گاهی تلخخند
میدونی، روز خوبی بود
اگر بدونی چی میگم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8