مطقییر                  

لخت میمانم
2007/12/10

 
...

خب فکر کنم که میدونی، از درون همه چیز به خوبی بیرونش نیست
نمی‌دونم، شاید هم هیچ وقت همچین قراری نبوده
به هر حال قراره که گاهی قابل تحمل‌تر باشه
فقط... گاهی
بهنره که یادت بمونه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8