مطقییر                  

لخت میمانم
2008/01/14

 
...

همیشه باید منتظر نتیجه بود... + یا -
آه، ولی مسئله این هم نیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8