مطقییر                  

لخت میمانم
2008/02/07

 
...

به تو اعتماد کردم
حرف هایم را برای تو گفتم
چیزهایی که شاید برای هیچ کسی نمی‌گفتم
تو از حرف هایم شمشیری ساختی بر علیه خودم
این نشانه چیست در توی روشن فکر؟
در تویی که با شعوریت باورت است
انگ زدن آسان است، میبینی؟
به آسانی نوشتن یک جمله

بخاطر داشته باشیم، سخت است درک شرایطی که در آن نبودیم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8