مطقییر                  

لخت میمانم
2008/02/15

 
...

دیدی داستانهایی را که آخرشان خوب تمام می‌شود؟
واقعیت این است که، هنوز واقعاً تمام نشده‌اند.

«خانم اسمیت»

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8