مطقییر                  

لخت میمانم
2008/05/11

 
...

لطفاً «دوست داشتن» را به نفع خود تعبیر نکنید
دوست داشتن به معنی ازدواج نیست
و روش اثباتش هم فقط ازدواج نیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8