مطقییر                  

لخت میمانم
2008/06/22

 
...

در بعضی از جانداران لذت سکس مسئله‌ایست جدا از نیاز به تولید مثل
یعنی سکس دارند برای لذتش
زمانی هم تولید مثل می‌کنند بدون لذت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8