مطقییر                  

لخت میمانم
2008/06/24

 
...

سادگی
زیباست
جوانی
زیباست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8