مطقییر                  

لخت میمانم
2008/06/25

 
...

انتظار از دو چیز ناشی می‌شود
یکی عشق و دیگری شعور

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8