مطقییر                  

لخت میمانم
2008/07/20

 
...

میدانستم قبل از اینکه
روی پوست تنم بنویسی
دوستت دارم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8