مطقییر                  

لخت میمانم
2008/07/27

 
...

این را نخوان

به آمدنت شک داشتم
به رفتنت یقین دارم
به بازگشتت خوشبینم

اما هیچ کدام ارضایم نمی‌کرد، میدانم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8