مطقییر                  

لخت میمانم
2008/08/20

 
...

از قدیم گفتن: خود کرده را تدبیر نیست
ولی من عمیقاً معتقدم: عجب گهی خوردم، کامل تره
...
+ با منی؟
- نه عزیزم با تو نبود
« فقط خودمُ در حال خوردنت تصور کردم »
یعنی اگه یه آدم اینجا بود چی فکر می‌کرد؟
اَه مگس

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8