مطقییر                  

لخت میمانم
2008/08/23

 
...

در خیالم که سیر میکنم
بیشتر خودم را می‌بینم که در جاده‌ام
و کمتر به انتهای به هم چسبیده جاده میرسم

تو در خودت، چه میکنی
من نمی‌دانم، واقعا نمی‌دانم
اگر درونت به اندازه‌ای که من تصور می‌کنم
خالی باشد چه؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8