مطقییر                  

لخت میمانم
2008/08/31

 
Friends

مي‌دونی نکتش همینجاس
Friend یعنی Free-End
یعنی رابطه‌ای که تو هر وقت بخوای آزادی بهش پایان بدی
ولی تو سعی میکنی نگهش داری، به هر ترتیبی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8