مطقییر                  

لخت میمانم
2008/09/06

 
...

اگر حال دلم را بپرسم که گرو نگهش داشتی، نمی شکنیش

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8