مطقییر                  

لخت میمانم
2008/09/07

 
یک خواسته

میدانی
یک روز میرسد که تو احساس الانت را نداری
آن روز سعی کن، از من متنفر نباشی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8