مطقییر                  

لخت میمانم
2008/09/15

 
...

روی ساحل ذهنم که قدم میزدم
رد پای عشقت پاک شده بود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8