مطقییر                  

لخت میمانم
2008/10/04

 
...

اگر به دنبال ارزش می‌گردی
در چهره‌ام پیدایش نمی‌کنی
و نه حتی در چشمان بسته‌ام؛
ارزش را در نگاهی جستجو کن
که چشمانی باز نمی‌خواهد

۱۳/۷/۸۷

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8