مطقییر                  

لخت میمانم
2008/10/20

 
...

یک ساعتی بود جلوی آینه ایستاده بودم
نمی‌دانم چشمان من دوتا میدید
یا من واقعاً دوتا دارم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8