مطقییر                  

لخت میمانم
2008/10/21

 
...

میدانی نزدیک بود اشتباهم را برای بار دوم تکرار ‌کنم
من باید تو را همان طور که هستی قبول کنم
سعی کردن برای تغییرت احمقانه است
باید انتظاراتم را کم کنم
باید حسابهایم را تغییر بدم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8