مطقییر                  

لخت میمانم
2008/11/20

 
...

به خدا لوسی،
دلبری نیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8