مطقییر                  

لخت میمانم
2008/11/23

 
...

به کسی احساس پیدا کردن
زوری نیست
گناهی نکرده،
اونی که درونش احساسی به وجود نیامده
فقط باید قبول کرد و گذشت
همین

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8