مطقییر                  

لخت میمانم
2008/11/26

 
...

گاهی در خیابان بوی تنت را احساس میکنم
انگار همان جا بوسیده باشمت
اما لحظه میگذرد، زود
مثل خودت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8