مطقییر                  

لخت میمانم
2008/12/31

 
...

سعی کن آدم بهتری باشی
برای خودت/م

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8