مطقییر                  

لخت میمانم
2009/01/09

 
...

برای صداقتت
باید تاوانی بپردازی
گاه به سنگینی زندگیت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8