مطقییر                  

لخت میمانم
2009/01/16

 
...

نمیدانم، شاید از دوستت داشتن
برایم فقط، دوستت دارمش مانده

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8