مطقییر                  

لخت میمانم
2009/01/24

 
...

ای که خاک پایت را عاشقم
ای که دو چشمانت آب رنگت را عاشقم
از خیر آتش درون ما بگذر

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8