مطقییر                  

لخت میمانم
2009/01/25

 
...

چرا هر گاه نگاهت بخاطرم می‌آید، نفسم به شماره می‌افتد؟
چرا هنوز هم صدایت در گوشهایم عاشقانه می‌خواند؟
چرا دوستت داشتم؟
چرا نمیروی؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8