مطقییر                  

لخت میمانم
2009/02/05

 
...

بودن یا نبودنش در نظر من امتیاز نیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8