مطقییر                  

لخت میمانم
2009/02/14

 
...

ای تاریکی کیستی؟
من توی بدون تو هستم
از جان من چه میخواهی؟
تو را میجویم،
نزدیکتر بیا، فقط بی جنبه نباش

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8